บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด

“ใส่ใจในคุณภาพ ให้บริการเป็นที่หนึ่ง”

บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด ประกอบงานธุรกิจทำความสะอาดดูแลอาคารสถานที่อย่างมืออาชีพและครบวงจรมากกว่า 25 ปี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2537 จากการใส่ใจในบริการและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมีลูกค้ามากมาย บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความพร้อมในการบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร

.

Procare Specialty Limitedการบริหารจัดการงานด้านความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อกำหนดการทำงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการคัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับหน้างานพร้อมทั้งมีการอบรมตลอดระยะสัญญา และมีการจัดพนักงานทดแทนกรณีขาดงานทำไมต้อง Procare Specialty Ltd.

ด้วยประสบการณ์ด้านทำความสะอาดมากกว่า 25 ปี ดูแลพนักงานมากกว่า 500 คน เรามองถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นหลัก ควบคู่กับการพัฒนาฝึกอบรมความสามารถของพนักงาน

– บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
– การบริการจัดการแทนลูกค้า
– การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
– การจัดพนักงานทดแทนกรณีขาดงาน
– คุณภาพน้ำยา และอุปกรณ์ ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าปรัชญาในการทำงาน

“ใส่ใจในคุณภาพ ให้บริการเป็นที่หนึ่ง”

.


.

Procare Specialty Ltd.


ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมของพนักงานอีกด้วย พนักงานของเรา ทำงานไม่น้อยกว่า 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน

ดังนั้นความสะอาดในสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อม เป็นสิ่งที่สำคัญมากของพนักงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโดยตรง นอกเหนือจากการที่ Procare Speciality ดูแลพนักงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ รางวัลในการทำงาน ที่บริษัทฯ มอบให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่งแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิ่งต่างๆ ดังนี้

• People การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร
• People บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร และเป็นแรงขับเคลื่อนขององค์กร
• People Asset พนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า ซึ่งระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไร คุณค่า ฝีมือ และประสบการณ์ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
• Quality of Working Life บริษัทต้องการให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี เพราะการทำงานอยู่ในภาพรวม ไม่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานที่ดี มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน มีบรรยากาศการทำงานที่ดี จะส่งผลทำให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทำงานดีตามไปด้วย
• Training Program มุ่งเน้นการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการอบรม ให้เหมาะสมกับงานที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่
• Business Core Value เพื่อให้บริษัท / ลูกค้า ได้ดำเนินธุรกิจที่ตัวเองถนัด หมดปัญหาในการบริหารจัดการเรื่องการทำความสะอาด